බිම්මල් නිෂ්පාදනය අදම ආරම්භ කරන්න

බිම්මල් වගා මළු මිලදීගන්න

CW110 ආයතනික ප්‍රමිතියට නිෂ්පාදනය කරන ලද ඔයිස්ටර්, ඇබලොන් හා පිනක් ඔයිස්ටර් වගාමළු ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන පරිදි නිෂ්පාදනය කරගන්න.

ආර්ද්‍රතාමාන
හියුමිඩිෆයර්
උපරිම හා අවම උෂ්ණත්වමාන

වගාවට අවශ්‍ය උපකරණ මිලදී ගන්න

ආර්ද්‍රතාමාන, ආලෝක තීව්‍රතාමාන, කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය මැනීමේ උපකරණ, හියුමිඩිෆයර් හා මිස්ටර්ස් සදහා අවශ්‍ය සියලුම උපාංග එකම වහලක් යටින් මිලදී ගන්න.

වගා තාක්ෂණය ලිපි මාලාව

ඔබත් සාම්ප්‍රදායික බිම්මල් වගාකරුවෙක් නම්  හෝ ආධුනික බිම්මල් වගාකරුවෙක් නම් ඔබේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. යාවත්කාලීන වූ තාක්ෂණික හා වෙළද තොරතුරු මෙම ලිපි මාලාව ඔස්සේ ඉදිරිපත් කෙරේ.

ආර්ද්‍රතාවය පාලනය සදහා හියුමිඩිෆයර් භාවිතය

හියුමිඩිෆයර් එකක් ගමු..

මෙතෙක් අපගේ ගමන්මග

30
වගාකරුවන්
15000 +
වගාමළු සංඛ්‍යාව
1 %
තාක්ෂණය

අප සමග අත්වැල් බැදගන්න

1/215, ගොඩගංදෙණිය, පේරාදෙණිය.

0777 518 195 / 0717 374 819

ක්‍රොප් වර්ල්ඩ් (පුද්ගලික) සමාගම. 2019 සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි.