බිම්මල් වගා තාක්ෂණය ලිපි මාලාව

යාවත්කාලීන වූ දැනුමත් සමග ඔබේ වගාව නව මානයකට ඔසවා තබන්න.
තිබූ තැනක සොර සතුරන් ගත නොහෙනා - උගත මනා ශිල්පයමයි මතු රැකෙනා

බිම්මල් වගා ගෘහයක් ඉදිකිරීම

බිම්මල් වගා ගෘහයක සැලැස්ම අඩුවියදමකින් වගාගෘහයක් ඉදිකිරීම. සලකා බැලිය යුතු පාරිසරික සාධක, කෘමීන් ඇතුල්වීම වැලැක්වීමේ ක්‍රමෝපායන් මෙම ලිපියෙන් ඉදිරිපත් කෙරේ.

වගාගෘහයක ආර්ද්‍රතාවය පාලනය කිරීම

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

සුපිරි වගාමල්ලක ලක්ෂණ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

වගාගෘහයක ආලෝකය පාලනය කිරීම

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

මාකදුර වගා මිශ්‍රණය

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

බිම්මල් පුහුණු වැඩසටහන් සදහා ලියාපදිංචි වන්න

දැනුමෙන් සන්නද්ධ නොවූ පුහුණුවත්, පුහුණුවක් රහිත ක්‍රියාව අසාර්ථකත් වන්නේය.
දැනුම හා පුහුණුව එක්වූ තැනෙහි සාර්ථකත්වය නිර්මාණය වේ.

අපගේ පුහුණු වැඩසටහන් වල සුවිශේෂිතා.

යාවත්කාලීන වූ දැනුම සමග ප්‍රායෝගික පුහුණුව

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

කෘෂිවිද්‍යා උපාධිධාරීන් විසින් මෙහෙයවනු ලැබීම

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar.

නවීන තාක්ෂණය භාවිත කරන වගාගෘහයක් නැරඹීමට අවස්ථාව

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

පුහුණුවන වන සැමට රජයේ පිළිගත් සහතික පත්‍රයක් ලබාදීම

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Multi-Media භාවිතයෙන් පුහුණු කටයුතු සිදුකිරීම

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

මධ්‍යම පරිමණ බිම්මල් වගාමළු නිෂ්පාදනාගාරයක් නැරඹීමේ අවස්ථාව

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

අප සමග අත්වැල් බැදගන්න

1/215, ගොඩගංදෙණිය, පේරාදෙණිය.

0777 518 195 / 0717 374 819