බිම්මල් උපකරණ අලෙවි කුටිය

ආර්ද්‍රතාමාන

අයිතම අංකය – 1022

හියුමිඩිෆයර්

අයිතම අංකය – 1024

උපරිම හා අවම උෂ්ණත්වමානය

අයිතම අංකය – 1025

ආලෝක තීව්‍රරතාමාන

අයිතම අංකය – 1026

CO2
මීටරය

අයිතම අංකය – 1027

නිවසටම ගෙන්වා ගන්න

0777 518 195 හෝ 071 737 48 19
දුරකථන ඇමතුමක් ලබාදෙන්න.
ක්‍රොප් වර්ල්ඩ් (පුද්ගලික) සමාගම, පේරාදෙණිය.

අප සමග අත්වැල් බැදගන්න

1/215, ගොඩගංදෙණිය, පේරාදෙණිය.

0777 518 195 / 0717 374 819

ක්‍රොප් වර්ල්ඩ් (පුද්ගලික) සමාගම. 2019 සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි.